VŠEOBECNÉ Obchodní podmínky

obchodní společnosti FUTURA, a.s.

IČ: 16192893

se sídlem Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 638 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.eshop.futura.cz/

 

 1. Všeobecná USTANOVENÍ

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti FUTURA, a.s., IČ: 16192893, sídlem Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, (dále jen FUTURA, a.s.) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi FUTURA, a.s. a jinou fyzickou sobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu http://www.eshop.futura.cz/ (dále jen „e-shop“), který provozuje společnost FUTURA, a.s.

1.2.      Ustanovení všeobecných obchodních podmínek se neaplikují na případy, kdy je kupující v postavení právnické osoby, či osoby, která v záležitosti jedná v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Kupní smlouva je uzavírána distančním způsobem, tj. za použití komunikačních prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a hradí se všechny náklady jemu vzniklé v důsledku užití těchto komunikačních prostředků sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.4.      Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Textové vyhotovení kupní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek je zpracováno v českém jazyce.

1.5.      Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se řádně seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Jejich aktuální znění bude kupujícímu zasláno v textové podobě ve formátu PDF na jím uvedenou elektronickou adresu, současně s potvrzením objednávky a Zásadami ochrany osobních údajů.

1.6.      V rámci kupní smlouvy je možno sjednat ustanovení odchylná od aktuálního znění všeobecných obchodních podmínek, tato ujednání mají následně aplikační přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.7.      Společnost FUTURA, a.s. je oprávněna jednostranně měnit či doplňovat znění všeobecných obchodních podmínek, čímž však nejsou dotčena práva a povinnost vzniklá za doby účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 1. KUPNÍ SMLOUVA

2.1.      Prezentace zboží, které se nachází na e-shopu společnosti FUTURA, a.s. má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření smlouvy či podání nabídky, společnost FUTURA, a.s. proto není povinna uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

2.2.      E-shop společnosti FUTURA, a.s. obsahuje nezbytné informace o zboží, včetně konečných cen jednotlivého zboží, které jsou uváděny včetně DPH a všech případných souvisejících poplatků, které je kupující povinen zaplatit. Cena zboží je aktuální po dobu, po kterou je zobrazena na e-shopu a není přizpůsobována osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

2.3.      E-shop obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
a o možných způsobech a času dodání zboží. Uvedené informace platí pouze na případy, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.      Společnost FUTURA, a.s. může poskytovat bezplatnou dopravu zboží, podmíněnou tím, že kupující zaplatí minimální celkovou kupní cenu stanovenou na e-shopu. V případě,
že kupující nabyde nárok na bezplatnou dopravu zboží, ale následně částečně odstoupí od kupní smlouvy a celková hodnota zboží, u kterého nedošlo k odstoupení, nepřekročí minimální kupní cenu nutnou pro vznik nároku na bezplatnou dopravu, ztrácí kupující nárok na bezplatnou dopravu a je povinen uhradit náklady za dopravu zboží společnosti FUTURA, a.s.

2.5.      Smluvní vztah mezi společností FUTURA, a.s. a kupujícím vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací), jež společnost FUTURA, a.s. zašle na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

3.1.      Kupujícímu je umožněno vytvořit si na základě registrace na e-shopu společnosti FUTURA, a.s. uživatelský účet kupujícího, prostřednictvím kterého může kupující provádět objednávky zboží. E-shop společnosti FUTURA, a.s. umožňuje provádět objednávky zboží rovněž bez nutnosti registrace a vytvoření uživatelského účtu.

3.2.      Kupující přistupuje do svého uživatelského účtu za pomoci unikátních přístupových údajů – uživatelského jména a hesla. Kupující není oprávněn sdílet svůj uživatelský účet s třetími osobami a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu.

3.3.      Při registraci uživatelského účtu a objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě, a v případě jejich změny se zavazuje je bezprostředně aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnosti. Společnost FUTURA, a.s. považuje údaje poskytnuté kupujícím v rámci uživatelského účtu a při objednávání zboží za správné.

3.4.      Společnost FUTURA, a.s. si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě,
kdy jej kupující aktivně nevyužívá déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Aktivním využíváním se rozumí alespoň přihlášení se do uživatelského účtu ze strany kupujícího, aniž by bylo spojeno s jakýmkoli závazkem objednávky zboží. Společnost FUTURA, a.s. je rovněž oprávněna uživatelský účet zrušit v případě, kdy kupující poruší povinnost vyplývající mu ze smluvního vztahu či těchto všeobecných obchodních podmínek.

3.5.      Společnost FUTURA, a.s. není schopna garantovat nepřetržitou dostupnost uživatelského účtu, zejména s ohledem na nutnost technické údržby. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí.

3.6.      Pro objednání zboží kupující vyplní kupující objednávkový formulář na e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1.    objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku
a jeho celkové ceně;

3.6.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, včetně údajů o požadovaném způsobu doručení;

3.6.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen „objednávka“)

3.7.      Kupujícímu je před konečným podáním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které při tvorbě objednávky vložil, tak aby mohl opravit případné chyby.

3.8.      Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou společností FUTURA, a.s. považovány za správné, nicméně v závislosti na charakteru objednávky může společnost FUTURA, a.s. požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

3.9.      Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Společnost FUTURA, a.s. následně kupujícímu neprodleně potvrdí obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při zadávání objednávky.

 1. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Kupující je povinen uhradit kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.      Společnost FUTURA, a.s. nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou platbu podobného charakteru. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění společnosti FUTURA, a.s. požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží v případě, že nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ze strany kupujícího ve smyslu čl. 3.8. všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

4.3.      Společnost FUTURA, a.s. akceptuje následující standardní způsoby úhrady ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží:

 • bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti FUTURA, a.s.
  č. 1921614319/0800 vedený u České spořitelny, a. s.;
 • bezhotovostně platební kartou online;
 • v hotovosti na dobírku při dodání zboží;
 • v hotovosti v provozovně společnosti FUTURA, a.s. na adrese Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha 1;
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží ve výdejně zásilek.

4.4.      V případě platby bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti FUTURA, a.s. je kupní cena splatná do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen řádně uvést variabilní symbol platby. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti FUTURA, a.s.

4.5.      V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společnosti FUTURA, a.s. nelze vzájemně kombinovat.

4.7.      Společnost FUTURA, a.s. vystaví kupujícímu daňový doklad v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání zboží. Společnost FUTURA, a.s. zašle daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při zadání objednávky.

 1. DOPRAVA a dodání ZBOŽÍ

5.1.      Kupující má standardně na výběr z následujících možností dodání zboží:

5.1.1.    doručení na adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím dopravce (Česká pošta nebo PPL), kterému společnost FUTURA, a.s. zboží k doručení zpravidla předá v termínu uvedeném v objednávce;

5.1.2.    doručení na pobočku České pošty nebo výdejní místo PPL Parcelshop, společnost FUTURA, a.s. zboží k doručení zpravidla předá v termínu uvedeném v potvrzené objednávce;

5.1.3.    osobní odběr v provozovně společnosti FUTURA, a.s. V takovém případě kupující vyčká na vyrozumění ze strany společnosti FUTURA, a.s. o skutečnosti, že zboží je připraveno k výdeji.

5.2.      Ceny shora uvedených standardních způsobů dopravy jsou podrobněji rozvedeny
na e-shopu v sekci „Doprava“.

5.3.      U zboží, které nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní cestou jsou uvedeny náklady za jeho vracení.

5.4.      Pokud je na základě zvláštního požadavku kupujícího smluven nestandardní způsob dopravy, odlišný od způsobů uvedených v čl. 5.1. všeobecných obchodních podmínek, nese kupující riziko a všechny případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5.      V případě, kdy je společnost FUTURA, a.s. na základě kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud tak neučiní, poruší povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy
a společnosti FUTURA, a.s. náleží nárok na náhradu škody, která jí tímto jednáním vznikla. Společnost FUTURA, a.s. je oprávněna nárokovat vůči kupujícímu náklady vynaložené na dodání zboží a úplatu za uskladnění zboží v obvyklé výši.

5.6.      Kupující má povinnost řádně zkontrolovat neporušenost obalů zboží při převzetí zboží od dopravce a případné závady neprodleně dopravci oznámit. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemá kupující povinnost zásilku od přepravce převzít.

5.7.      Ustanovením čl. 5.6. nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží
a další práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.      Kupující bere na vědomí, že je povinen se řádně seznámit s ustanovením § 1837 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které upravuje situace, kdy kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Kupující nemůže odstoupit zejména, nikoli však výlučně, od smlouvy o:

6.1.1.    dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

6.1.2.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

6.1.3.    o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo
z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;

6.1.4.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu
v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil;

6.1.5.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.

6.2.      Pokud se nejedná o případy uvedené v čl. 6.1. všeobecných obchodních podmínek
či o jiné případy, kdy kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
právo od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

6.2.1.    poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;

6.2.2.    poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo;

6.2.3.    první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou dobu.

6.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku. Kupující je povinen zboží zaslat nebo předat společnosti FUTURA, a.s. bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ledaže mu společnost FUTURA, a.s. nabídla, že si zboží vyzvedne sama. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží kupujícím odesláno před jejím uplynutím.

6.4.      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou pro svou zvláštní povahu.

6.5.      V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí společnost FUTURA, a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijala, stejným způsobem, jakým je přijala. Společnost FUTURA, a.s. vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.6.      Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy, společnost FUTURA, a.s. nemá povinnost vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží, nebo než kupující prokáže,
že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.7.      Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je společnost FUTURA, a.s. oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od smlouvy odstoupit, je společnost FUTURA, a.s. rovněž oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9.      V případě, že je spolu se zbožím kupujícímu poskytnut dar, je darovací smlouva mezi společností FUTURA, a.s. a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti
a kupující je povinen spolu se zbožím společnosti FUTURA, a.s. vrátit i poskytnutý dar.

6.10.   Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti FUTURA, a.s. odesláno ve lhůtě
dle čl. 6.2. všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat i na adresu provozovny společnosti FUTURA, a.s. či na adresu elektronické pošty inzerce@futura.cz.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tedy především, nikoli však výlučně, ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Společnost FUTURA, a.s. odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady ve smyslu ustanovení § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tedy zejména za to, že zboží:

7.2.1.    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a všem dalším případným ujednaným vlastnostem;

7.2.2.    je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a se kterým společnost FUTURA, a.s. souhlasila, a;

7.2.3.    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně případného návodu k montáži nebo instalaci.

7.3.      Společnost FUTURA, a.s. dále odpovídá kupujícímu za to, že ve smyslu ustanovení
§ 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kromě ujednaných vlastností:

7.3.1.    je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,
i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

7.3.2.    zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností FUTURA, a.s. nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže společnost FUTURA, a.s. prokáže, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

7.3.3.    je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a;

7.3.4.    zboží odpovídá jakostí a provedením vzorku nebo předloze, které společnost FUTURA, a.s. kupujícímu poskytla před uzavřením smlouvy.

7.4.      Ustanovení čl. 7.3. všeobecných obchodních podmínek se nepoužije v případě,
že společnost FUTURA, a.s. kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornila,
že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.5.      Společnost FUTURA, a.s. odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena společností FUTURA, a.s. nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla společnost FUTURA, a.s.

7.6.      Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7.      Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8.      Společnost FUTURA, a.s. může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.9.      Společnost FUTURA, a.s. odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

7.10.   K odstranění vady převezme společnost FUTURA, a.s. zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou
a účelem zboží předtím, než se vada projevila, společnost FUTURA, a.s. provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.11.   Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.11.1. společnost FUTURA, a.s. vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu
s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a ustanovením § 2170 odst. 1 a 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

7.11.2. se vada projeví opakovaně;

7.11.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo;

7.11.4. je z prohlášení společnosti FUTURA, a.s. nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.12.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

7.13.   Odstoupí-li kupující od smlouvy, společnost FUTURA, a.s. vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co jí kupující prokáže, že věc odeslal.

7.14.   Vadu lze vytknout u společnosti FUTURA, a.s. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě společnosti FUTURA, a.s. nebo v místě pro kupujícího bližším,
kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.15.   Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, či elektronickou poštou na e-mailové adrese inzerce@futura.cz.

7.16.   S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je společnost FUTURA, a.s. povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

7.17.   Společnost FUTURA, a.s. je povinna kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.18.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost FUTURA, a.s. s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.19.   Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.17. všeobecných obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.20.   Společnost FUTURA, a.s. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.21.   Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud společnost FUTURA, a.s. namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.22.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností společnosti FUTURA, a.s.
za vady může upravit reklamační řád společnosti FUTURA, a.s.

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1.      Společnost FUTURA, a. s. zajišťuje řešení stížností kupujících prostřednictvím elektronické pošty. Informaci průběhu a vyřízení stížnosti kupujícího zašle společnost FUTURA, a.s. na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou společností FUTURA, a.s. stanovena.

8.2.      Kupující je rovněž oprávněn podat stížnost u orgánu dohledu nebo státního dozoru. Společnost FUTURA, a.s. prodává zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3.      Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, webová adresa:
https://adr.coi.cz/cs, je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. V případě sporů mezi společností FUTURA, a.s. a kupujícím z kupní smlouvy lze využít rovněž online platformu pro řešení sporů, dostupnou webové adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

8.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line  o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů  on-line).

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé částky kupní ceny zboží.

9.2.      Společnost FUTURA, a.s. není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.3.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.   Společnost FUTURA, a.s. plní svoji informační povinnost ve vztahu ke kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.   Kupující ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany společnosti FUTURA, a.s. na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího, tj. akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek kupující souhlasí s přímým marketingem. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní společnost FUTURA, a.s. prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2.   Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní společnost FUTURA, a.s. prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1.   Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu, kterou uvedl buďto v rámci objednávkového formuláře, nebo svého uživatelského účtu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že se vzájemný právní vztah řídí českým právním řádem.
Volbou práva není kupující zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2.   Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, aplikuje se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. V případě,
že takového ustanovení není se aplikují ustanovení obecně závazných právních předpisů. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení.

13.3.   Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována společností FUTURA, a.s. v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.   Kontaktní údaje společnosti FUTURA, a.s.: adresa sídla: Politických vězňů 1531/9,
Nové Město, 110 00 Praha 1, či elektronickou poštou na adrese posta@futura.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 11. 2023