Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti FUTURA, a.s. IČ: 16192893
se sídlem Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 638 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese
http://www.eshop.futura.cz/

 

 

1.     OBECNÁ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI

 

Společnost FUTURA, a.s., IČ: 16192893, se sídlem Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 638 (dále jen FUTURA, a.s.), provozovatel on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.eshop.futura.cz/ (dále jen e-shop), je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení GDPR), správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro potřeby výkonu své podnikatelské činnosti.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností FUTURA, a.s. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti či jiného oprávněného zájmu. Společnost FUTURA, a.s. prohlašuje, že považuje všechny jí poskytnuté osobní údaje za přísně důvěrné, že je chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy.

 

2.     ZÁKLADNÍ POJMY

 

Subjekt údajů je každá fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjektem naopak není právnická osoba, na které se právní úprava upravující problematiku ochrany osobních údajů neaplikuje.

 

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu údajů; identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to zejména s odkazem na určitý identifikátor, kterým je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování osobních údajů primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti – například plnění zákonem stanovených, či smluvních povinností, může je však zpracovávat i pro vlastní určené účely – například pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

 

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

  

3.     ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

 

Společnost FUTURA, a.s. zpracovává tyto vaše osobní údaje:


Identifikační a kontaktní údaje – především vaše jméno a příjmení, titul, případně i vaše uživatelské jméno a heslo, pokud se rozhodnete založit si na e-shopu uživatelský účet; kontaktní adresa pro doručování, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození.

 

Údaje o objednávkách – údaje týkající se historie vámi učiněných objednávek, zejména detaily o objednaném zboží a službách, způsobu doručení a platby, včetně čísla platebního účtu, údaje o vašich nákupních preferencích, historie vzájemné komunikace a údaje o uplatněných reklamacích;

 

Nastavení uživatelského účtu – v případě, že se rozhodnete založit si na e-shopu uživatelský účet, budeme zpracovávat rovněž údaje o vašem uživatelském účtu, především uložené kontaktní a doručovací adresy, hodnocení produktů a služeb a další zpětnou vazbu, nastavení odebírání zasílání obchodník sdělení a případné vyplněné dotazníky.

Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od vás. Jedná se o osobní údaje, které zadáte na e-shopu při tvorbě objednávky nebo při registraci uživatelského účtu. Dále nám je můžete sdělit v rámci telefonního hovoru nebo poštovní korespondence, případě během jiné formy komunikace s námi. Některé z vašich osobních údajů získáváme rovněž prostřednictvím souborů cookies.

 

Společnost FUTURA, a.s. nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR.

 

 

4.     ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost FUTURA, a.s. zpracovávávaše osobní údaje pro tyto účely:

 

4.1)     Souhlas subjektu údajů – váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů ke konkrétnímu účelu, typickým příkladem je udělení odvolatelného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení;

 

4.2)     Plnění smlouvy – v případě, že mezi vámi a společností FUTURA, a.s. dojde k uzavření smlouvy, je společnost FUTURA, a.s. oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje za účelem jejího řádného plnění i bez vašeho souhlasu;

 

4.3)      Plnění zákonných povinností – mezi základní zákonné povinnosti, které společnost FUTURA, a.s. plní, patří například řádné vedení evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy, ale rovněž třeba povinnosti vyplývající jí ze zákona vůči vám, jako spotřebiteli, dále je povinna poskytnout součinnost orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci, rovněž v těchto případech je FUTURA, a.s. oprávněna zpracovávat osobní údaje bez vašeho souhlasu;

4.4)      Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby – tento účel zpracování se nás obecně netýká;

4.5)      Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce – tento účel zpracování se nás obecně netýká;

4.6)      Oprávněný zájem – sem spadají všechna zpracování, která je společnost FUTURA, a.s. oprávněna provádět ve svém oprávněném zájmu, nikoli však na úkor vašich základních práv a svobod. Typickým příkladem našeho oprávněného zájmu jsou soubory cookies, které zajišťují správnou funkčnost a bezpečnost e-shopu.

 

 

5.     SEZNAM ZPRACOVATELŮ

 

Společnost FUTURA, a.s. je oprávněna využít pro potřeby zpracování osobních údajů služeb dalších zpracovatelů, kteří je následně zpracují na základě jejích pokynů, a to v souladu a rozsahu odpovídajícímu účelu zpracovaní ve smyslu čl. 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Společnost FUTURA, a.s. zpřístupňuje vaše osobní údaje pouze řádně proškoleným a oprávněným zaměstnancům společnosti FUTURA, a.s., případně zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost FUTURA, a.s. je dále oprávněna poskytovat vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednávek a plnění smlouvy.

 

Společnost FUTURA, a.s. je oprávněna poskytovat vaše osobní údaje třetím subjektům v těchto případech:

 

5.1)     zpracovatelé osobních údajů – v případě, že společnost FUTURA, a.s. využije služeb zpracovatelů osobních údajů, je oprávněna jim tyto údaje předat zejména za účelem plnění zákonných povinností;

 

5.2)     doručení zboží – společnost FUTURA, a.s. je oprávněna předat relevantní osobní údaje vámi zvolenému dopravci, případně dalším subjektům v rámci distribuční soustavy některých tiskovin zejména za účelem plnění smlouvy;

 

5.3)     poskytovatelé technologií webového rozhraní e-shopu a podpory – společnost FUTURA, a.s. je oprávněna sdílet vaše osobní údaje se subjekty, které zajišťují řádný chod webového rozhraní e-shopu a jeho podpory, a to zejména za účelem vlastního oprávněného zájmu na řádném a bezpečném provozování e-shopu;

 

5.4)     poskytovatelé technologií zpracování objednávek – společnost FUTURA, a.s. může pro potřeby zpracování objednávek zaslaných prostřednictvím webového rozhraní e-shopu užívat služeb třetích subjektů a je oprávněna s nimi sdílet vaše osobní údaje zejména za účelem plnění smlouvy;

 

5.5)     provozovatelé marketingových nástrojů – obchodní sdělení – pokud společnosti FUTURA, a.s. udělíte souhlas se zasílám obchodních sdělení, je oprávněna poskytnout vaše osobní údaje třetím subjektům, které zajistí rozesílání těchto obchodních sdělení. Tyto subjekty však nejsou oprávněny vaše osobní údaje použít k žádnému jinému účelu.

 

 

6.     COOKIES

 

Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládané na jakémkoliv podporovaném zařízení uživatele při návštěvě webových stránek. Tyto soubory obsahují informace o uživateli a jeho činnostech na webové stránce. Jde například o přihlašovací údaje či záznamy o aktivitě a chování návštěvníka na webových stránkách.

 

Při návštěvě e-shopu společnosti FUTURA, a.s. při zobrazení informací o použití a nastavení souborů cookies můžete kliknout na tlačítko „Souhlasím“, čímž udělíte souhlas užití souborů cookies. Pokud kliknete na tlačítko „Upravit nastavení“ můžete si nastavit individuální nastavení cookies. Při kliknutí na tlačítko „Nesouhlasím“ budou použity pouze cookies nezbytné pro správné fungování webové stránky e-shopu.

 

Některé cookies do vašich zařízení ukládá přímo web e-shopu. Díky těmto cookies je společnost FUTURA, a.s. schopna lépe zajistit vaši bezpečnost, identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami e-shopu a při opětovných návštěvách, či si zaznamenat, že jste jí dle tohoto dokumentu udělili souhlas. Tyto cookies jsou esenciální pro fungování webové stránky e-shopu. Pokud je ve svém webovém prohlížeči zablokujete, webová stránka nemusí fungovat správně.

 

 

7.     DOBA UCHOVÁNÍ

 

Společnost FUTURA, a.s. vaše osobní údaje zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost FUTURA, a.s. povinna jakožto správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

FUTURA, a.s. zpracovává osobní údaje dle účelu jejich zpracování po dobu:

·         plnění smluvního vztahu – po celou dobu trvání smluvního vztahu;

·            získání a doručení výhry ve spotřebitelské soutěži – max.
5 let, nebo do odvolání souhlasu;

·            plnění zákonných povinností – po dobu nezbytně nutnou, max. 10 let;

·            cookies – zahrnující chování uživatele na e-shopu max. 30 dnů, anonymizovaná data jsou dostupné v podobě Google Analytics.

 

 

8.     PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Každému subjektů údajů náleží níže uvedená práva, která může ve vztahu ke společnosti FUTURA, a.s. kdykoli uplatnit. Jedná se o právo:

 

8.1)     na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli o vás společnost FUTURA, a.s. zpracovává osobní údaje,  máte právo získat od ní informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti je společnost FUTURA, a.s. oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek;

 

8.2)     na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

V případě, že máte pocit, že o vás společnost FUTURA, a.s. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. FUTURA, a.s. opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti;

 

8.3)      na výmaz

V případě, že již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz;

 

8.4)      na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po společnosti FUTURA, a.s. požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;

 

8.5)     na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti FUTURA, a.s., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost FUTURA, a.s. bránila, a to v případě, že:

 

a)           zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR; a

 

b)          zpracování se provádí automatizovaně;

 

8.6)      vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti FUTURA, a.s.. V případě, že společnost FUTURA, a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, tak zpracování na základě vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončí.

 

8.7)      požadovat vysvětlení

V případě, že máte podezření, že společnost FUTURA, a.s. zpracováním vašich osobních údajů narušuje ochranu vašeho osobního a soukromého života, nebo že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po společnosti FUTURA, a.s. požadovat vysvětlení.

 

8.8)      odvolat souhlas

Pokud jste společnosti FUTURA, a.s. udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

 

8.9)      obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ: 70837627, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234665800, ID datové schránky: qkbaa2n. Více informací lze nalézt na webu úřadu www.uoou.cz.

 

8.10)  na informace o automatizovaném rozhodování

Ze strany společnosti FUTURA, a.s. nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení o ochraně údajů.

 

 

Při realizaci vašich práv se vždy obracejte na adresu sídla společnosti FUTURA, a.s., Politických vězňů 1531/9, Nové Město, 110 00 Praha 1. Společnost FUTURA, a.s. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 12. 2023